İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ

29 Mayıs 2013

İşçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumun sağlığına yönelik çalışmalar içinde önemli ve vazgeçilmez bir yer tutmaktadır. 

        Dünya deneyimine baktığımızda, yaklaşık 170 yıldır ayakta durmayı başarabilen uygulamalardan biri, işyerlerinde koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek amacıyla hekim kullanımıdır. Kısaca  “işyeri hekimi” diye adlandırılan bu görevliler, işyerlerinde oluşturulan işçi sağlığı iş güvenliği hizmet zincirinin, çoklukla, başını çekmektedir.

Adana iş güvenliği konusunda iş sektörlerinin dağınıklığı göz önüne alındığında ve adana iş güvenliği firmalarının özeni ile ve adana iş güvenliği uzmanının çalışmaları ile çok daha iyi yerlere gelebilir.

        İşçi sağlığı iş güvenliği alanında sosyal etmenleri daha iyi anlayabilmemiz için iki önemli göstergeye göz atmamız gerekmektedir:

1. Yaşama Verilen Değerin Bileşik Göstergesi:

Bu gösterge, tümü birbiriyle etkileşim içinde olan 6 alt göstergeden oluşmakta ve bir altıgenin köşelerine oturtularak simgeleştirilmektedir. Bu alt göstergeler şunlardır:

Gelir düzeyi
Sağlık
Çalışma hakkı ve işsizliğin önlenmesi
Güvence
Aydınlanma ve bilme hakkı
Hak arama özgürlüğü ve bilme hakkı

Bütün bu alt göstergelerinin yaşama geçirilmesinin ön koşulu da demokrasinin varlığıdır. Çünkü her biri temel insan haklarındandır. Bunun içinde yaşama verilen değerin bileşik göstergesini simgeleyen altıgenin zeminini “demokrasi” oluşturmaktadır.

2. Maslow’un “Gereksinme Basamaklandırması”
Maslow’a göre, insanlar gereksinmeleri doğrultusunda hareket ederler. Bu gereksinmeler de birbirini izleyen beş basamakta sınıflandırılabilir.

Fizyolojik gereksinmelerin (yeme, içme, barınma, sağlık v.b.)
Kazanımların güvence altına alınması
Sevgi gereksinmesinin karşılanması
Saygınlık görme gereksinmesinin karşılanması
Kendi kendini gerçekleştirme
İşçi sağlığı iş güvenliğinin boyutlarını kavrayabilmek için üzerinde anlaşma sağlanmış iki tanıma göz atmak gerekmektedir.
Bu tanımlardan ilki, Uluslar arası Çalışma Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının 1950 yılında bir araya gelerek üzerinde anlaştıkları tanımdır: “İşçi sağlığı şunu amaçlar: her çeşit işte çalışan işçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hallerinin kollanması ve getirilmesi; çalışma koşullarından ötürü işçilerinin sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi; çalışmaları sırasında işçilerin,sağlıklarını olumsuz yolda etkileyecek etmenlerden korunmaları;işçilerin fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesi. Özetle, işin işçiye, işçinin işe uydurulması”

İş ve işçi sağlığının amacı: Başlıca 4 amacı vardır.
1.İşçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hallerinin en yüksek düzeye çıkmalarını sağlamak 
2.İş ve işçi uyumu sağlamak 
3.Çalışma ortamındaki sağlık tehlikelerini belirlemek ve bunları ortadan kaldırmaya çalışmak
4.İşçilerin sağlıklarının bozulmasını önlemek anlaşılacağı gibi işçi sağlığı yalnızca çalışanın sağlığıyla değil, çalışanın sağlık, sosyal ve ekonomik sorunlarıyla da ilgilenir.

İş ve işçinin uyum içinde olması iş sağlığı hizmetleriyle işe girişteki muayenelerle işe girişteki mülakatlarla belirlenir.

Yine bireyin ya da çalışanın nitelikleri, eğitim düzeyi çalışma yaşamındaki deneyimleri de önemlidir.

İş sağlığının optimal düzeyi için çalışma ortamını ve kişiye yönelik önlemler alınır.